Adwokat dr Piotr Marcin Wiórek, LL.M.

Prawnik legitymujący się wieloletnim doświadczeniem na rynku usług prawniczych, wykonujący zawód adwokata od ponad siedmiu lat, obsługujący polskich i zagranicznych klientów korporacyjnych i indywidualnych w zakresie polskiego, niemieckiego i międzynarodowego prawa cywilnego, prawa spółek i prawa handlowego, prawa przekształceń oraz M&A, prawa przewozowego, europejskiego prawa cywilnego i postępowania cywilnego, prawa upadłościowego i naprawczego, w tym europejskiego prawa upadłościowego, a także prawa prywatnego międzynarodowego. Referent na konferencjach adwokackich organizowanych przez Okręgową Izbę Adwokacką we Wrocławiu, Saksońską Izbę Adwokacką oraz Union Internationale des Avocats. Wykładowca szkolący aplikantów adwokackich Okręgowej Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

 

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; absolwent studiów LL.M. z zakresu niemieckiego i europejskiego prawa cywilnego oraz prawa spółek na Uniwersytecie Ruperto Carola w Heidelbergu; absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ruperto Carola w Heidelbergu (stopień Doctor iurisprudentiae uzyskany z najwyższą oceną summa cum laude), nostryfikacja doktoratu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kolegiat Europejskiego Kolegium Doktorskiego Uniwersytetów: Ruperto Carola w Heidelbergu, Jana Gutenberga w Moguncji oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

Stypendysta Fundacji Konrada Adenauera. Stypendia badawcze, m.in. w King’s College Cambridge (Wielka Brytania).

Nauczyciel akademicki – adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Autor ponad dwudziestu publikacji naukowych w języku polskim i niemieckim z zakresu polskiego i europejskiego prawa upadłościowego oraz polskiego, niemieckiego i europejskiego prawa spółek oraz kontraktów międzynarodowych. Współautor komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych.

 

Pełnomocnik procesowy w sprawach cywilnych oraz obrońca w sprawach karnych występujący przed polskimi i niemieckimi sądami jako adwokat polski i europejski. Biegła znajomość języka niemieckiego oraz dobra języka angielskiego.


Członek Okręgowej Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej przy Okręgowe Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Prawnik Roku 2012 w Województwie Dolnośląskim według serwisu internetowego SkutecznyAdwokat.pl.

Praktyka prawnicza

 • Gleiss Lutz Rechstanwälte Partnerschaft, Stuttgart;
 • Spółka Adwokatów Malicki i Wspólnicy spółka jawna
 • w latach 2011-2013 partner i współzałożyciel spółki Przestalski Rosmus Walas Wiórek Spółka Partnerska Adwokatów
 • od października 2006 działalność w ramach własnej Kancelarii Adwokackiej

Publikacje

 
 
 • Spółka kapitałowa jako forma wykonywania zawodu adwokata w Niemczech i Austrii, Rejent 2014, nr 12 (wydanie specjalne)
 • Powództwo o ustalenie podjęcia uchwały, PPH 2014, nr 12
 • Jak zatrzymać soft kolonizację, Rzecz o prawie, Rzeczpospolita 3.09.2014 (wspólnie z  prof. dr hab. T. Siemiątkowskim)
 • Kilka uwag o teorii nadużycia prawa jako koncepcji uzasadniającej tzw. odpowiedzialność przebijającą, w: J. Kruczalak-Jankowska (red.), Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, Warszawa 2013
 • Odpowiedzialność zarządców niemieckiej spółki z o.o. za płatności dokonywane na rzecz wspólników prowadzące do niewypłacalności spółki, w: J. Frąckowiak (red.), Kodeks spółek handlowy po dziesięciu latach, Wrocław 2013,
 • Elektroniczne zgłoszenie spółki z o.o. przez notariusza do Rejestru Handlowego w Niemczech a elektroniczny tryb składania wniosku o wpis spółki z o.o. do KRS, Studia Prawnicze KUL, nr 2 (2012),
 • Powołanie członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod warunkiem rozwiązującym, Rejent – R. 22, nr 6 (2012),
 • Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) – spółka przedsiębiorcza jako konkurencyjna odmiana niemieckiej spółki z o.o., w: Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym / red. nauk. Teresa Mróz, Mirosław Stec. - Stan prawny na 1 czerwca 2012 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Monografie Lex). - S. 722-745. - Bibliogr.; Materiały z VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Handlowego, 21-24 września 2011 r., Białowieża,
 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł IV. Łączenie, podział i przeksz. sp. Tytuł V. Przepisy karne. Tytuł VI. Zmiany, P. Głuchowski, R. Potrzeszcz, J. Raglewski, T. Siemiątkowski, K. Strzelczyk, P. M. Wiórek, A. Zwara; T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (red.), Lexis Nexis, Warszawa 2011 (współautor),
 • Pozytywne konflikty jurysdykcyjne w sprawach o ogłoszenie upadłości, objętych zakresem zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, Polski Proces Cywilny 2011 nr 4, s. 39 i n.  (wspólnie z dr Anną Hrycaj),
 • Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim (wspólnie z M. Podleś, K. Kułak), (w:) J. Frąckowiak (red.), Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa i Administracji, T. LXXXIV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011,
 • Konflikt ogólnych warunków umów (battle of the forms) w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (w:) Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa profesora Józefa Okolskiego, Warszawa 2010
 • Obowiązek lojalności wspólników spółek kapitałowych, (w:) Prawo Handlowe po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Warszawa 2010,
 • Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim (wspólnie z M. Podleś, K. Kułak), Rejent 2010, nr 3,
 • Ustawowe wzorce umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w niemieckim prawie spółek – rozwiązanie godne naśladowania czy chybiony pomysł legislacyjny?, Rejent 2010, nr 2,
 • Zasady postępowania procesowego w sprawach cywilnych, w: W: Adwokatura gwarantem prawa do obrony / pod red. Jacka Giezka. - Stan prawny na 30 października 2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. - (Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu ; t. 2),
 • Sprawozdanie z VII Niemiecko - Polskiego Forum Adwokackiego , Biuletyn Izby Adwokackiej we Wrocławiu, grudzień 2008,
 • Otwieranie europejskich postępowań upadłościowych przez polskie sądy upadłościowe – przepisy jurysdykcyjne Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego- zagadnienia ogólne, upadłość osób fizycznych, HUK 2009, nr 2 (wspólnie z dr Anną Hrycaj),
 • Otwieranie europejskich postępowań upadłościowych przez polskie sądy  upadłościowe – ustalanie właściwych przepisów jurysdykcyjnych, HUK 2009, nr 1. (wspólnie z dr Anną Hrycaj),
 • Kształtowanie statutu spółki europejskiej (SE) z dualistycznym systemem organów w: „Kodeks spółek handlowych po pięciu latach“, Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław 2006,
 • Das Prinzip der Gläubigergleichbehandlung im Europäischen Insolvenzrecht (tytuł polski: Zasada równego traktowania wierzycieli w europejskim prawie upadłościowym), Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2005,
 • Europejskie i polskie regulacje dotyczące informacji poufnych na rynku kapitałowym, Prawo Spółek Nr 2/2005 (wspólnie z dr K. Oplustilem),
 • Aktualne tendencje w europejskim prawie spółek – orzecznictwo ETS i  planowane działania prawodawcze, Przegląd Prawa Handlowego Nr 5/2004 (wspólnie z dr K. Oplustilem),
 • Aktualne tendencje w europejskim prawie spółek – nowe akty prawa wspólnotowego, Przegląd Prawa Handlowego Nr 4/2004 (współnie z dr K. Oplustilem),
 • Prawo spółek – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Park 2001 (Red. Jacyszyn/Skory); współautor,
 • Wady i zalety spółki komandytowo-akcyjnej,( w): Kodeks spółek handlowych. Studia i materiały, Poznań - Kluczbork 2001(wspólnie z M. Orłowską)